www.magaz.sk


Prejdi na obsah

Obchodné podmienkyOBCHODNÉ PODMIENKY


Sortiment tovaru:

V internetovom obchode ponúkame na predaj nábytok a bytové doplnky.
Objednanie tovaru:
Objednávku môžete uskutočniť:E-mailom: poslaním objednávky na mail info@magaz.sk

Cena:
Všetky ceny v shope sú zmluvné a sú uvádzané s DPH, bez nákladov na dopravu a dodanie tovaru.Všetky ceny v eurách sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk.Vyhradzujeme si právo zmeny ceny na tovar, pokiaľ nie je objednávka potvrdená našou spoločnosťou.Po potvrdení objednávky našou spoločnosťou
GARANTUJEME výšku ceny za tovar.

Spoločnosť MAGÁZ je platcom DPH.Za tovar môžete platiť:
dobierkou: pri dodaní tovaru špedičnou firmou

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Záručná doba na tovar:

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení)preto starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadne ďalšej reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.
UPOZORNENIE !Váš monitor a tlačiareň nemusia zobrazovať farby také, aké sú v skutočnosti. Na vašom monitore sa môžu farebne líšiť farby a odtiene poťahových látok, materiálov a morenia. Táto skutočnosť nie je predmetom reklamácie, a reklamácie tohto typu nebudú braté na zreteľ.- Pri čalúnenom nábytku ako sedacie súpravy, pohovky, kreslá a pod. sú uvádzané rozmery s toleranciou +- 2-4 cm, túto toleranciu uvádzajú výrobcovia, na tento fakt sa nevzťahuje reklamácia.

Dodacia doba:

Dodacia doba na tovar je 1-4 týždne od potvrdenia objednávky.Vyhradzujeme si právo predĺženia dodacej doby, dodacia doba sa môže predĺžiť na základe nepredvídaných okolností, ako napr. zlyhanie dopravy, výpadok materiálov na objednaný tovar, vypredanie zásob, vypredania akciového tovaru a pod. V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je kupujúci vopred informovaný, a individuálna dodacia doba musí byť odsúhlasená (mailom) kupujúcim.Pokiaľ by sa dodacia doba predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne dodacej doby informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak si objednávateľ objedná väčšie množstvo tovarov budú mu dodané v jednej zásielke pričom ich dodacia doba bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou dobou.

Doprava:

Dopravu tovaru zabezpečujeme špedičnou firmou Remax Courier Service. Doprava je spoplatnená pri nákupe tovaru do 331,94 € (10.000,-Sk), cenník dopravy si môžete pozrieť...
TU
Pre výpočet ceny dopravy môžete použiť nasledovný kalkulátor ...
TU
Doprava je
ZDARMA po celej SR pri nákupe tovaru v hodnote nad 331,94 € (10.000,-Sk)

Rozvoz tovaru oznamujeme kupujúcemu najmenej 1 deň vopred, telefonicky, e-mailom alebo SMS, kde operátor upresní približný čas (hodinu)Vodič ktorý tovar vezie kontaktuje kupujúceho cca 30 min pred dorazením.

V cene za dopravu je započítaná len preprava tovaru, nie aj vynáška a manipulácia s dodaním tovarom mimo prepravujúceho vozidla. Vynášku tovaru a manipuláciu s tovarom mimo prepravujúceho vozidla, si kupujúci zabezpečuje sám na vlastné náklady.

Kupujúci je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodená. Ak je poškodený obal tovaru je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade poškodenia tovaru, túto skutočnosť napíše do poznámky v dodacom liste bezodkladne to oznámi mailom na info@magaz.sk (ide o výrobnú vadu).

Pokiaľ je po rozbalení tovar poškodený (iná ako výrobná vada), kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@magaz.sk .Vady spôsobené mechanickým poškodením neberieme na zreteľ, pokiaľ nie sú zapísané v preberacom protokole.

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji")Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (e-mailom) na e-mail info@magaz.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru.Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení.

V prípade odstúpenia od zmluvy, žiadame kupujúceho aby vrátený tovar bol vrátený v originálnom obale.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar (bez nákladov na dopravu tovaru a nákladov ktoré mu vznikli pri odstúpení od kúpnej zmluvy - vrátení tovaru) alebo jeho časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
Miesto určenia vrátenia tovaru, v prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy je prevádzka Magáz - stolárstvo, Tureň 383, 903 01 Tureň. Na tomto mieste bude vrátený tovar podrobený podrobnej kontrole, na zistenie jeho aktuálneho stavu.vrátení tovaru je nutné, aby bol prítomný kupujúci. Tovar vrátený na dobierku alebo prostredníctvom tretej osoby neprijímame, a ani neakceptujeme takúto formu odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s obhliadkou tovaru.

Stornovanie objednávky:

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od jej objednania, a to prostredníctvom e-mailu info@magaz.sk Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky do 24 hodín neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa vypredal alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa:

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.
Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.


Využívaním internetového obchodu www.magaz.sk
objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v týchto všeobecných obchodných podmienkach.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu